مقاله بررسی کنترل کیفیت در ژاپن

چکیده : در سالهای اخیر تذکر دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از قدیم نمایان شده است در رابطه دولتها و ملتها تعریفی جدید نضج گرفته که دولتها برای بازبینی کیفیت خدمات عمومی ،می بایست در مساوی تحقق اهداف خود پاسخگو وخدمتگزار مردم باشند

انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر,انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر,انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

چرا که ملتها هستند با پرداخت مالیات و عوارض، بودجه وغیره پشتیبانی مالی دولتها را فراهم می آورند در واقع رابطه بایستی بصورت بده بستان یا مبادله تعریف شود در این مطلب تلاش جهت ن است با تذکر به اصول اولیه بنیانگذاران TQM به طور موردی کلی فرد د TQM تأثیرات آنرا در کشورهای مختلف نقد کرده شاخصهای خاصی از TQM را درسازمانهای خاصی ار این کشورها مورد بررسی و تطبیق قرار دداده و نتایجی در مورد موثر ی کار برد TQMبیان می شود .

واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر (TQM )، شاخصهای TQM، کاربر دTQM، بومی کردن، سهم بازار ،چرخه دمنیگ کیفیت

مقدمه :
تاریخچه اصول TQM :
درسال۱۹۲۴ شوهارت مطا لعه کنترل کیفیت آماری SQCرا شروع نمود در سال ۱۹۵۰دکتر دمینگ با آشنایی با روش SQC مهندسان ومدیران اافزایش اجرایی سازمانهای بزرگ ژاپنی را آموزش داد. در سال ۱۹۶۰اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور اصلاح کیفیت ایجاد شدند دردهه ۱۹۸۰مفهوم TQM انتشار شد سرانجام در دهه ۱۹۹۰ISO9000وQS9000بعنوان مد جهان ی و استانداردجهان ی جهت سیسـتم کیفیت شناخته شدند.
مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) ابتدا در عملیات تولید تکراری بکار گرفته شد. مشکلات زیادی در توسعه و تسری این مفاهیم وسائل به دیگر اهداف داشت بعضی از سئوالات که آیا کیفیت در تمام کارهای تجاری (کسب پیشه )که خروجی های آنها اطلاعات خدمات حرفه ای است بجای تولید ملموس قابلیت کاربرد دارد بر اساس اصول شناخته شده دکتر دیمینگ که (یعنی تمرکز به کنترل کیفیت آماری) یک فرضیه و متدولوژی ساخته آزمایش شده است و این اصول بشرح زیر دارای سه اصل اساسی است.
۱- تمرکز بر تذکر سازمان بر درک و جوابگویی به نیازهای مشتری یکی از سه اصل اساسی است. رو در رویی با مشتریان(داخلی وخارجی) جهت درک سطح انتظارات پیش بینی انتظارات آینده، فرایند طراحی شده ای ارائه خواهد کرد تا کوشش های کسب و پیشه را به مشتری گره بزند یک چهارچوبی پیشنهاد می شود تا به کمک آن به تعریف شاخص معیاری در مقابل انتظارات پایه ای مشتریان داخلی و خارجی برای خدمات کیفی باشد.
۲- ویرایش مستمر (دائمی) تمام کالاها و خدمات فرایندها بصورت سیستماتیک دومین اصل اساسی است؛ بکارگیری موفق یت آمیز چرخه دمیدگ(PCDA (و کایزن همراه با معرفت هر فرایند بطور جامع اندازه گیری کارائی آن و پس تولید و ساخت اصول قابل درک و پیاده کردن حد و حدود جهت آن با بکارگیری در عملیات تولیدی شروع می شود. وسائل کیفیتی پایه را می توان اکنون به تمام کارها که حاوی سیستم های اطلاعاتی، بازاریابی، مالی، حمل و نقل، نگهداری های بهداشتی، روش ، سازماندهی، مهندسی، تحقیق گسترش وغیره می شود ،تسری داد.
۳- مشارکت فراگیر تمام مشترکین اصل اساسی سوم است نقش رهبر ی و حمایت مدیریت عالی چگونگی مصرف از سیستم جهت عموم، تشویق و تواناسازی در رهبر ی را شناسایی می کند، مثالهایی در چگونگی نظام دادن کامل و مشارکت عرضه کنندگان و اندازه گیری پیشرفت اهداف آنها فراهم می شود و توجه به کارکنان درگیر نمودن تمام اعضاء سازمانی و جلب حمایت آنها در فرایندها تصمیم گیری ها وتولیدخدمات وکالاها است(TQM) بر اساس سینرژی تمام کارکنان است نه نمایندگان آنها, پس به مطالعه موردی TQM درچهار کشور ژاپن و آمریکا و تایوان و ایران با توجه به اصول سه گانه فوق می پردازیم.(جعفری ودیگران ۰ ۰۱۳۷۹ ۱۸- ۲۰)

ارزیابی TQM در ژاپن:
در دهه های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ کالاهای ژاپنی با کیفیت پایین و قیمت ارزان زیاد دیده شده بودند اما در دهه ۱۹۷۰ و بعد ازآن کالاهای این کشور به داشتن کیفیت بالا و قیمت عادی مشهور شدند در نتیجه این تغییرات میزان صادرات ژاپن افزایش یافت و سبب کسری تراز بعضی از کشورهای دنیا در مقابل ژاپن شد این نتیجه انقلاب کیفیت در صنایع ژاپن بود.
دو علت در این انقلاب کیفیت قابل بررسی است:
۱-عوامل موفق یت ژاپن
۲-ورژن کنترل کیفیت فراگیر ژاپنی
عوامل موفق یت ژاپن
الف) طبق تحقیقات و پژوهشهای که توسط اتحادیه پژوهشگران مهندسان ژاپنی انجام شده و اعلام گردید که علت اصلی این تغییرات تحولات عظیم اقتصادی در ژاپن خوب یت آنها فعالی تهای فراگیر کنترل کیفیت صنایع کوچک و بزرگ بوده است.
ب) بعد از عنوان نظر دمینگ در ژاپن پذیرفته شدن آن توسط صنایع ژاپن این سیستم(TQM )که بوسیله دمینگ ارائه می گردد توسط پژوهشگران ی همچون جوران ایشی کاوا بررسی شد. این نظام با نظام اجتماعیوفرهنگی و معین ه های ملی و استانداردهای روش ی ژاپن از طریق آزمون و خطا عجین شده است .
در ابتدا معین ه های فعالی تی کنتر ل کیفیت در ژاپن را بررسی می کنیم

کنترل کیفیت فراگیر در سازمان
۱-فعالی تهای کنترل کیفیت توسط تمامی کارکنان سازمان در تمام فعالی تهای سازمان اجرا می شود
۲-آموزش های دمینگ: دمینگ به ژاپنی ها این درس را داد که این فعالی تها همگانی فراگیر باید درتمام سطوح سازمان بخشها انجام گیرد ژاپنی ها بر مبنای آموزش های دمینگ با توجه به ویژگیهای اجتماعیو فرهنگی وملی خویش، روشهای مشارکت همگانی را ابداع کردند و در پیاده کردن آن در صنایع تولیدی خوب بودند این خوب یت به دو علت بستگی داشت

الف) این مشارکت تحت الگوی چرخه دمینگ PDCA بخشهای مختلف مدیریتی جهت صنایع تولیدی نشان داده شده است
ژاپنی ها چرخه دمینگ را یاد گرفته اند وموفق شدند در اثر مشارکت گروهی فعال چرخه دمینگ را به خوب ی در صنایع به گردش در آوردند از این طریق مسیر پیشرفت و گسترش را عینیت بخشیدند . هر یک از گامهای پیشرفت، در دنیا نشان می دهند که ژاپنی ها در نهادینه کردن چرخه دمینگ همآهنگ سلیقه های ملی و ساختارهای فرهنگی واجتماعی خوب بوده اند.

ب )در نظام کیفیت فراگیر ژاپنیها معتقد هستند که کیفیت مقدم به منفعت است و راه رسیدن به منفعت از مسیر کیفیت می گذرد. کیفیت محصولات خدمات بایستی طبق نظر مشتریان باشد. پروگرام ریزی و تولید باید در جهت تامین نیازمندی مشتریان باشد.کار های روشمندی برای معرفت نیازهای مشتریان انجام می شود نتیجه این کار ها به بخش برنامـه ریزی تولید منتقل می شود.
در ژاپن روش های مستمر و نظام مند کنترل کیفیت سبب شده که سرمایه گذاری انرژی زیادی صرف روش و پرورش آدم ی جهت کار های کنترل کیفیت (QC) شود. این روش های کنترل کیفیت درباره همه کارکنان در تمام سطوح سازمان که چهار سطح عالی- میانی- متخصصین کارگران کارپرهزینه اجرا می شود تا آنان روزانه کایزن تولید کنند.

کار های ملی جهت تشویق و پیشبرد کنترل کیفیت در سطح کشور
در کشور ژاپن تشویق در سطح ملی توسط سازمانهایی بشرح زیر انجام شده است:
الف- نقش اتحادیه پژوهشگران مهندسان ژاپنی (Juse)
ب- جایزه دمینگ در سطح ملی کشور
ج- نقش و مکامل علمی کنترل کیفیت مدیران عالی دو بار در سال تجارب را درمورد کار های کنترل کیفیت مبادله می کنند.
د- معیارهای کنترل کیفیت
ث) ماه کیفیت (ماه نوامبر هر سال) تمام شرکـت های ژاپنی در ماه پرچم کیفیت را به اهتزاز در می آورند.

تحولات کیفیت در ژاپن حاوی ۵ دوره است:
وهله اول: تاکید بر جداسازی و مرمت بود (S.S, C.C, TE)
وهله دوم: اصرار بر روی فرایند تولید DOE, 7 TODLS IN (QC), CC, TE, RA
وهله سوم: تاکید بر روی فرایند پروگرام ریزی بود (DOE) (TOC), (CC), TE, RA, MA, RT, QC
وهله چهارم: تاکید بر روی فرایند فروش و خدمات بعد از فروش QFD, FMEA+ فنون وهله سوم
وهله پنجم: اصرار بر روی مدیریت کیفیت فراگیر در همه مراحل با مصرف از فنون و وسائل پیشرفته آماری (روشهای پیشرفته آماری + فنون وهله ای)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *