پیشروی الحشد الشعبی به سمت الثرثار در جزیره سامراء

پیشروی الحشد الشعبی به سمت الثرثار در جزیره سامراء سرپرست نیروهای وعدالله در الحشد الشعبی امروز چهارشنبه از پیشروی گسترده

Read more