مهمترین بندهای توافق اسرای فلسطینی با اداره زندان‌های صهیونیستی

مهمترین بندهای توافق اسرای فلسطینی با اداره زندان‌های صهیونیستی اسرای اعتصاب غذا کننده فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی پس

Read more